A l’hora d’iniciar una activitat en la qual es requereix un cremador, sempre sorgeix la pregunta de quin tipus de cremador serà el que millor s’adaptarà al que necessitem. El primer que hem de tenir clar és si utilitzarem gas natural o propà, ja que això determinarà la pressió que arribarà a la nostra instal·lació. Si utilitzem gas natural de la xarxa municipal, obtindrem una pressió de 22 mbar; en polígons industrials es poden obtenir pressions de fins a 2 bar, però no així en nuclis urbans. Si, en canvi, utilitzem GLP, podem aconseguir fins a 1,75bar.  

El gas natural arriba ja regulat a 22mbar a la nostra empresa, per la qual cosa hem d’utilitzar necessàriament cremadors de baixa pressió que connectarem a la xarxa mitjançant una mànega homologada. 

El butà es subministra en envasos de 6 i 12 kg, mentre que el propà es subministra en envasos d’11 i 35 kg o en dipòsits a granel. 

La pressió del butà i el propà envasat és molt superior a la requerida en el punt de consum; ens caldrà un regulador per a reduir la pressió d’envasat a la de consum

Si el cremador és de baixa pressió, caldrà un reductor de 30/37gr que podrem connectar directament a la botella de butà; si en canvi tenim un cremador d’alta pressió, haurem de connectar un regulador de sortida lliure a la botella i, seguidament, un regulador d’1,75bar. En el cas de fer servir envasos de 35kg, connectarem el regulador directament a l’aixeta de la botella.

Per a determinar el cremador que volem utilitzar, el model que triarem estarà en funció de la potència que ens calgui.

Aquesta taula ens indica quina potència ens cal per a pujar la temperatura d’un determinat volum d’aigua de 15⁰C a ebullició en funció del temp requerit.

CREMADORS-CAT

Exemple: Amb un cremador de 25.920kcal/h, portarem 100lit  a ebullició  en 30min. 

Aquest cremador seria per exemple el 411/6 de 30.000kcal. Es poden trobar altres models al mercat, com el QC4, pero no arriben a aquesta potència.

Com calcular quantes botelles ens calen?

Cal adaptar el número de botellas al consum del cremador. Per a calcular-lo, dividim la potència en kcal/h entre 12 i  obtindrem la quantitat de gas que consumeix:

kcal/h ÷ 12 = kg/h

Tenint en compte que una botella de propà o butà gasifica màxim 1 kg/h a una temperatura ambient de 15⁰C, per aconseguir un òptim rendiment en una utilització continuada i evitar que es gelin les botelles, haurem d’unir tantes botelles com kg/h consumeixi el cremador. Les botelles es poden unir amb derivacions i lires de gas, però en el cas de grans consums, es recomana la instal·lació d’una bateria de botelles o d’un dipòsit de granel.

Abans que res, la seguretat. És imprescindible que el cremador porti incorporat un sistema de detecció de flama;  pot ser una vàlvula de seguretat termoelèctrica connectada a un termoparell, o un electrode d’ionització o detector d’UV connectat a un sistema electrònic de control.

I no us en descuideu: Abans d’encendre el cremador, comproveu-ne sempre l’estanqueitat mitjançant un spray detector de fuites de gas.