Com optimitzar l’energia amb el Chemtane 2

Chemtane 2
Com optimitzar l’energia amb el Chemtane 2
<span style="color:white!important"> </span>

Context Normatiu Europeu

L’aposta 20/20/20 de la UE per a l’any 2020*:

"

Emissions de GEH**

20%
"

Consum d’energia

20%
!

Energies renovables

20%

“L’objectiu del 20/20/20 per al 2020 és portar Europa cap el camí del futur sostenible, amb una economia que generi poques emissions de carboni i consumeixi menys energia”

A partir d’aquest tractat, cada país de la UE fixa les seves polítiques per arribar a l’objectiu acordat, a través de subvencions, desgravacions, canvis de normativa, etc.

 

*Respecto a los datos del año 1990
**Gases Efecto Invernadero

<HR>

Com afecta la normativa a les empreses

 

Segons el sector industrial al que pertany l’empresa i el volum d’emissions que genera, es fixa un límit d’emissions anuals que una empresa no pot superar. Si una empresa supera el límit que se li ha assignat, aquesta ha de comprar drets d’emissió a altres empreses de la UE que no gastin les emissions assignades .

Espanya ha pagat 770 M d’€ a empreses europees en els últims 5 anys.

El preu del CO2 és molt volàtil i pot anar des dels cèntims fins als 15€/tn.

Per altra banda, si una empresa es compromet amb el medi ambient i tendeix a convertir-se en una empresa verda, això genera un valor afegit que els clients acostumen a valorar.

<hr>

Com reduir emissions

Recuperació del CO2:

Separar el CO2 del gasos que genera la combustió i fixar-lo per tal que no es llenci a l’atmosfera. És una tecnologia bastant nova que només les grans empreses poden assumir.

Utilitzar menys Oxigen:

En la combustió, el paper de l’oxigen és fonamental. Si s’aconsegueix utilitzar la quantitat d’oxigen òptima per a realitzar el procés es reduiran també al mínim les emissions de CO2.

Emmagatzematge en estructures geològiques:

Tecnologia molt innovadora que pretén fixar a les roques de l’escorça terrestre el CO2 que es genera en la producció industrial. No està del tot desenvolupada i no se’n coneixen totes les conseqüències a mig-llarg termini. El seu cost és elevat.

Incrementar l’eficiència:

Utilitzar noves tecnologies que optimitzin el consum (millorar eines i processos) i combustibles que tinguin un rendiment més alt

<hr>

El compromís de GD Aparatos i Chemtane 2

 

GD Aparatos contribueix a assolir els reptes de la normativa 20/20/20, oferint una alternativa sostenible i eficient: El Chemtane 2

El Chemtane 2 és un gas de nova generació concebut per a substituir l’acetilè i el propà en:

Oxitall

Soldadura

Tractaments tèrmics

L’ús de Chemtane 2 comporta un gran estalvi de temps en la realització de treballs i un menor consum tant de combustible i com d’oxigen.

Gracias a estos ahorros, se cumplen las propuestas de la normativa 20/20/20:

"

Emissions

"

Consum

!

Eficiència

<hr>

Qué ventajas tiene el Chemtane 2?

N

Tots els components químics del Chemtane 2 estan registrats a l’Agència de Protecció Mediambiental (EPA).

N

La seva combustió no emet partícules tòxiques.

N

És molt volàtil, no contamina ni l’aigua ni el terra.

N

Té poc risc de retrocés de flama.

N

Temperatura de flama més alta, comparat amb gasos similars, (200ºC més que l’acetilè 800ºC més que el propà)

N

Major poder calorífic que altres combustibles (acetilè o propà o gas natural)

N

Reducció de consum de combustible i d’oxigen, comparat amb altres gasos (com propà, gas natural o acetilè)

<hr>

Chemtane 2 i l’eficiència

 

S’entèn per eficiència la capacitat d’obtenir el millor resultat amb el mínim de recursos possibles.

Utilitzant Chemtane 2, es redueix en un 25%, aprox, el consum de gas.

Velocitat de tall

Els resultats de les proves demostren una velocitat de tall més elevada utilitzant Chemtane 2, això es tradueix directament en un estalvi de temps i també, de combustible.

En un altre test, es pot observar com la velocitat en el tall és major, fins i tot amb una aportació d’oxigen menor. Tot això sense comportar una reducció de la qualitat dels treballs executats.

Planxa d'acer

Queda comprovat que fins i tot amb un menor rati oxigen/gas, el rendiment del Chemtane 2 és superior.

Utilitzant el Chemtane 2 es consumeix un 43% menys d’oxigen.

1kg de CH2

=

1,35 kg de propà

=

1,6 kg de d’acetilè

L’elevat rendiment del Chemtane 2 -> Fer més còmode i eficient el treball.

CH2: 1 bombona 11kg

=

Propà: 1,5 bombones d’13 kg

=

Acetilè: 3,5 bombones de 7 kg

<HR>

Comparativa Emissions

L’elevat rendiment del Chemtane 2 no comporta un augment de les emissions de diòxid de carboni associades a la seva combustió, tal i com es pot observar en la següent gràfica:

Comparativa Emissions

*Dades extretes de la Guia pràctica per al
càlcul d’emissions de GEH de l’Oficina Catalana
del Canvi Climàtic (març 2011) i de proves realitzades
pel departament de química de Chemtane Energy

<hr>

Emissions de CO2

Com contamina l’acetilè?

El seu principal component és el carbonat càlcic, producte molt contaminant del terra, l’aigua i les capes freàtiques.

S’utilitza acetona per disminuir-ne la inestabilitat, fet que complica la destrucció de la bombona un cop queda inservible.

Durant la combustió emet gasos i sutges molt tòxics.

L’acetilè emet, durant la combustió, un 73% més de CO2 que el Chemtane 2

<hr>

Comparativa de Rendiment

Comparativa de Rendiment

L’ús de Chemtane 2 ajuda a reduir un 25% respecte al propà i un 65% respecte l’acetilè, la petja de carboni

Eficient y sostenible

* Basado en la documentación aportada anteriormente, pruebas en laboratorios de
Chemtane Energy y en tests de producto realizados por empresas externas y profesionales del sector.

Pots veure i descarregar la informació d’aquesta pàgina en format pdf fent clic sobre el botó

Tens algun dubte?

Si necessites ajuda no dubtis en consultar

Contacta amb nosaltres a través d'aquest formulari de contacte. Si ho prefereixes, a la secció de contacte o al peu de pàgina pots trobar diferents maneres de resoldre els teus dubtes.

Acceptar política de protecció de dades

6 + 5 =